Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.
Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:
- z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
  po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin
lub:
- z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu
Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego.
Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania
egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia
w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach,
właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten
egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym
oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza
się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.
Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut

Technik mechatronik w celu uzyskania zawodu musi zdać trzy egzaminy na kwalifikacje o oznaczeniach: E.03, E.18 oraz E.19.